1AMAÇ VE KAPSAM

Bu Politika’nın temel amacı, ONLİNE FIRSAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Çalışan Adaylarımız, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçilerimiz, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

Bu Politika; Çalışan Adaylarımızın, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerimizin, İş birliği İçinde olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının, Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçimiz de olan Çalışan Adaylarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca Ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir.

2UYGULAMA

2.1BÖLÜM 1-GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması, ONLİNE FIRSAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("MOBİLYA FIRSAT” veya Şirket”) için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; Çalışan Adaylarımızın, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin MOBİLYA FIRSAT’nın yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politikadaki esaslarla altında yönetilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda,MOBİLYA FIRSAT, işbu Politika ile yönetilen; Çalışan Adayları’nın, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçiler ’inin, İş birliği İçinde Olduğu Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için MOBİLYA FIRSAT tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika ’da kişisel verilerin işlenmesinde MOBİLYA FIRSAT’nın benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

·Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

·Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

·Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

·Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

·Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

·Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

·Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

·Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

·Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

·Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

2.1.1Politikanın ve İlgili Mevzuatların Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, MOBİLYA FIRSAT yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların MOBİLYA FIRSAT uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

2.2BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.2.1Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler MOBİLYA FIRSAT , kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

·MOBİLYA FIRSAT bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

·Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

·Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

·Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

·MOBİLYA FIRSAT’nın yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

·MOBİLYA FIRSAT’nın iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVK Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.

·İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

·MOBİLYA FIRSAT ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, MOBİLYA FIRSAT’nın talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

MOBİLYA FIRSAT, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

·Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

·İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

·Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

·Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

·Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

·Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

·Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

·Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

·İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

·Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

·MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması MOBİLYA FIRSAT, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

·Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

·Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.

·Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

·Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

·Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

·Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.

·MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer
verilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları MOBİLYA FIRSAT’nın iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

2.2.2Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi; Bu Hakları Şirketimize İleteceği Kanalların Yaratılması Ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirmesi

MOBİLYA FIRSAT, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak MOBİLYA FIRSAT’ya iletmeleri durumunda MOBİLYA FIRSAT talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, MOBİLYA FIRSAT tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

·Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

2.2.3Özel Nitelikli Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

MOBİLYA FIRSAT tarafından, KVK Kanunu ile "özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, MOBİLYA FIRSAT tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve MOBİLYA FIRSAT bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3. Bölümünde yer verilmiştir.

2.2.4İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi

MOBİLYA FIRSAT, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

MOBİLYA FIRSAT’nın iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

MOBİLYA FIRSAT’nın iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları MOBİLYA FIRSAT’ya raporlanmaktadır. MOBİLYA FIRSAT bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

MOBİLYA FIRSAT, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

2.3BÖLÜM 3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

MOBİLYA FIRSAT, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. MOBİLYA FIRSAT kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
MOBİLYA FIRSAT, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. MOBİLYA FIRSAT, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır

2.3.1Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

MOBİLYA FIRSAT; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda MOBİLYA FIRSAT, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

MOBİLYA FIRSAT; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Örneğin, MOBİLYA FIRSAT tarafından; kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmelerine yönelik sistem kurulmuştur. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

MOBİLYA FIRSAT, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. MOBİLYA FIRSAT, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

MOBİLYA FIRSAT, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

MOBİLYA FIRSAT, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, MOBİLYA FIRSAT öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler MOBİLYA FIRSAT tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politika’nın 9. Bölümünde yer verilmiştir.

2.3.2Kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme

Şartlarından Bir Veya Birkaçına Dayalı Ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. MOBİLYA FIRSAT bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politika’nın 7. Bölümünde yer verilmiştir.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda MOBİLYA FIRSAT, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında "bilgi talep etme” de sayılmıştır.

MOBİLYA FIRSAT bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MOBİLYA FIRSAT tarafından, KVK Kanunu ile "özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli” olarak belirlenmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde MOBİLYA FIRSAT tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK

Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

·Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

·Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

·Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hallerde,

·Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

2.3.3Kişisel Verilerin Aktarılması

MOBİLYA FIRSAT hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak (Bkz. Bölüm 2) kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir(Bkz. Bölüm 6). MOBİLYA FIRSAT bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 6. Bölümünde yer verilmiştir.

MOBİLYA FIRSAT meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

·Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,

·Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

·Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

·Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

·MOBİLYA FIRSAT’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

·Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

·Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

·Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MOBİLYA FIRSAT’nın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin AktarılmasıMOBİLYA FIRSAT gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak (Bkz. Bölüm 2) ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

·Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

·Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

·Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

·Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

MOBİLYA FIRSAT hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak (Bkz. Bölüm 2) kişisel veri sahibinin kişisel üçüncü kişilere aktarabilmektedir. MOBİLYA FIRSAT tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere ("Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere ("Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. MOBİLYA FIRSAT bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 6. Bölümünde yer verilmiştir.

MOBİLYA FIRSAT meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

·Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

·Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

·Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

·MOBİLYA FIRSAT’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

·Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

·Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

·Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MOBİLYA FIRSAT’nın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına AktarılmasıMOBİLYA FIRSAT gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak (Bkz. Bölüm 2) ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

·Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

·Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

·Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

·Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

2.4BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

2.4.1Kişisel Verileri Kategorizasyonu

MOBİLYA FIRSAT nezdinde; MOBİLYA FIRSAT’nın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle (MOBİLYA FIRSAT Müşterisi, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Çalışan Adayı, Hissedar/Ortak, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politika’nın 5. Bölümünde belirtilmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler
İletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Özlük Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; MOBİLYA FIRSAT ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Hukuki İşlem Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler, Dava dosyasına işlenebilecek diğer bilgiler
Müşteri İşlem Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, Müşteri ile ilgili yapılan işlemlerde tutulan çalışan kayıtları
Fiziksel Mekân
Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
İşlem Güvenliği Bilgi sistemleri kullanılırken oluşturulan kayıtlar, Ip adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri
Risk Yönetimi Bilgisi Şirketin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; MOBİLYA FIRSAT’nın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Mesleki Deneyim Çalışanların yetkinlik ve kariyer gelişim bilgileri. Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
Pazarlama Şirket ile iliği pazarlama faaliyetleri içerisinde tutulan çalışan kişisel verileri, Fuar katılım belgeleri, e posta adresleri, çalışan iletişim bilgileri
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar (Özel Nitelikli Kişisel Veri) Eski Nüfus cüzdanlarında bulunan din bilgisi.
Kılık ve Kıyafet İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu kıyafetler ile ilgili ölçü bilgileri
Sağlık Bilgileri (Özel Nitelikli Kişisel Veri) Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Özel Nitelikli Kişisel Veri) Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, Adli Sicil kayıtları
2.4.2Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

MOBİLYA FIRSAT KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

·Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin MOBİLYA FIRSAT’nın ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi

·Kişisel verilerinizin MOBİLYA FIRSAT tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması

·Kişisel verilerinizin işlenmesinin MOBİLYA FIRSAT’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde MOBİLYA FIRSAT tarafından işlenmesi

·Kişisel verilerinizin MOBİLYA FIRSAT tarafından işlenmesinin MOBİLYA FIRSAT’nın veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

·Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MOBİLYA FIRSAT meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması

·MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması

·Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması

·Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu kapsamda MOBİLYA FIRSAT, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

·Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

·Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Talep / Şikayetlerin Takibi

·Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·Ücret Politikasının Yürütülmesi

·Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

·Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

·Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak MOBİLYA FIRSAT tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

2.4.3Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

MOBİLYA FIRSAT, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre
düzenlenmemişse, Kişisel Veriler MOBİLYA FIRSAT’nın o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak MOBİLYA FIRSAT’nın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve MOBİLYA FIRSAT’nın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda MOBİLYA FIRSAT’ya yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten
sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU Saklama Süreleri (Bu süreler ilgili kategorideki maksimum saklama gerektiren süreyi belirtmiştir)
Kimlik Bilgisi 15 YIL
İletişim Bilgisi 15 YIL
Özlük Bilgisi 15 YIL
Hukuki İşlem 15 YIL
Müşteri İşlem 10 YIL
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi 30 GÜN
İşlem Güvenliği 2 YIL
Risk Yönetimi Bilgisi 10 YIL
Finansal Bilgi 10 YIL
Mesleki Deneyim 15 YIL
Pazarlama 10 YIL
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar 15 YIL
Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar 15 YIL
Kılık ve Kıyafet 5 YIL
Sağlık Bilgileri 15 YIL
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 15 YIL
2.5BÖLÜM 5 MOBİLYA FIRSAT TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

MOBİLYA FIRSAT tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı MOBİLYA FIRSAT Müşterileri, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışan Adayları, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile sınırlıdır.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi faaliyetleri, MOBİLYA FIRSAT Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında değerlendirilecektir.

MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında MOBİLYA FIRSAT’ya taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan MOBİLYA FIRSAT Müşterisi, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Çalışan Adayı, Hissedar/Ortak, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri kavramlarına açıklık getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ AÇIKLAMASI
Çalışan Adayı MOBİLYA FIRSAT’ya herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Çalışan MOBİLYA FIRSAT’da çalışan gerçek kişiler.
Hissedar/Ortak MOBİLYA FIRSAT’nın hissedarı gerçek kişiler
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı MOBİLYA FIRSAT ürünlerinin pazarlanması sonucu ürün almaya aday gerçek kişiler.
Stajyer MOBİLYA FIRSAT’da çalışan stajyerler.
Tedarikçi Çalışanı MOBİLYA FIRSAT’nın hizmet aldığı tedarikçilerin çalışanları
Tedarikçi Yetkilisi MOBİLYA FIRSAT’nın hizmet aldığı tedarikçilerin yetkililileri
Ürün veya Hizmet Alan Kişi MOBİLYA FIRSAT ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın MOBİLYA FIRSAT iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Topluluk Şirketleri’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
Ziyaretçi MOBİLYA FIRSAT’nın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ
Kimlik Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi, Veli / Vasi / Temsilci
İletişim Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Veli / Vasi / Temsilci
Özlük Çalışan, Hissedar/Ortak, Stajyer
Hukuki İşlem Çalışan, Hissedar/Ortak, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün Veya Hizmet Alan Kişi
Müşteri İşlem Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ürün Veya Hizmet Alan Kişi,
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi
İşlem Güvenliği Çalışan, Hissedar/Ortak, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçi
Risk Yönetimi Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi
Finans Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Mesleki Deneyim Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer
Pazarlama Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi
Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar (Özel Nitelikli Kişisel Veri) Çalışan, Hissedar/Ortak, Stajyer, Tedarikçi Yetkilisi
Kılık ve Kıyafet Çalışan, Stajyer
Sağlık Bilgileri (Özel Nitelikli Kişisel Veri) Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Yetkilisi
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Özel Nitelikli Kişisel Veri) Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak
2.6BÖLÜM 6 – MOBİLYA FIRSAT TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. MOBİLYA FIRSAT KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak (Bkz. Bölüm 3) Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

i.MOBİLYA FIRSAT iş ortaklarına,

ii.MOBİLYA FIRSAT tedarikçilerine,

iii.MOBİLYA FIRSAT şirketlerine,

iv.MOBİLYA FIRSAT hissedarlarına,

v.MOBİLYA FIRSAT şirket yetkililerine,

vi.Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

vii.Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK
KİŞİLER TANIMI VERİ AKTARIM AMACI
Herkese açık MOBİLYA FIRSAT’nın iletişim maksatlı kamuya beyan ettiği kişiler isimleri ve iletişim bilgileri Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
Tedarikçiler MOBİLYA FIRSAT’nın ticari faaliyetlerini yürütürken MOBİLYA FIRSAT emir ve
talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak MOBİLYA FIRSAT hizmet sunan
tarafları tanımlamaktadır. MOBİLYA FIRSAT’nın tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve MOBİLYA FIRSAT’nın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin MOBİLYA FIRSAT‘e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
Hissedarlar MOBİLYA FIRSAT’nın hissedarı gerçek kişiler İlgili mevzuat hükümlerine göre MOBİLYA FIRSAT’nın şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Kamu Kurum
ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre MOBİLYA FIRSAT’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu
kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla
sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Özel Hukuk
Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre MOBİLYA FIRSAT’dan bilgi ve belge almaya yetkili özel
hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
MOBİLYA FIRSAT tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

2.7BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

2.7.1KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

MOBİLYA FIRSAT tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bölüm 3) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

·Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, MOBİLYA FIRSAT tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, kişisel veri sahiplerinin ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

·Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. Örnek: Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi

·Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü
korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir. Örnek: Genel Kurul’da baygınlık geçiren hissedarın kimlik bilgilerinin şirket çalışanı
tarafından doktorlara verilmesi

·Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örnek: İş ortağı danışman ile akdedilen danışmanlık sözleşmesinin ifası için, danışmana ödeme yapılabilmesi amacıyla, danışmanın banka hesap bilgisinin elde edilmesi.

·MOBİLYA FIRSAT’nın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

MOBİLYA FIRSAT veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

·Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. Örnek: Çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkân veren internet
sitelerinde yayımlanması.

·Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: İspat niteliği olan verilerin (örneğin bir faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

·MOBİLYA FIRSAT’nın Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MOBİLYA FIRSAT’nın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri verileri işlenebilecektir. Örnek: Holding’e ait bina ve tesislerde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması.

2.7.2Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MOBİLYA FIRSAT tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

·Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

·Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

2.8BÖLÜM 8– BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

MOBİLYA FIRSAT tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

MOBİLYA FIRSAT tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, MOBİLYA FIRSAT binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla MOBİLYA FIRSAT
tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

2.8.1MOBİLYA FIRSAT Bina, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Kamera İle İzleme Faaliyeti

Bu bölümde MOBİLYA FIRSAT’nın kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. MOBİLYA FIRSAT, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

MOBİLYA FIRSAT tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

MOBİLYA FIRSAT tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. MOBİLYA FIRSAT, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması
MOBİLYA FIRSAT tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. MOBİLYA FIRSAT, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın (Bkz. Bölüm 3) kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MOBİLYA FIRSAT tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; MOBİLYA FIRSAT internet sitesinde işbu
Politika yayımlanmakta (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. MOBİLYA FIRSAT tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika ‘da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

MOBİLYA FIRSAT tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. (Bkz. Bölüm 2)

Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

MOBİLYA FIRSAT’nın, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri işbu politikada yer verilmiştir.

İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda MOBİLYA FIRSAT çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

2.8.2MOBİLYA FIRSAT Bina, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

MOBİLYA FIRSAT tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika ‘da belirtilen amaçlarla, MOBİLYA FIRSAT binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak MOBİLYA FIRSAT binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da MOBİLYA FIRSAT nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

2.8.3MOBİLYA FIRSAT Bina Ve Tesislerinde Ziyaretçilerimize Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

MOBİLYA FIRSAT tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika ’da belirtilen amaçlarla; MOBİLYA FIRSAT tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya MOBİLYA FIRSAT içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda MOBİLYA FIRSAT çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan MOBİLYA FIRSAT çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

2.9BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

MOBİLYA FIRSAT, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde MOBİLYA FIRSAT’nın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

2.9.1MOBİLYA FIRSAT’nın Kişisel Verileri Silme, Yok Etme Ve Anonimleştirme Yükümlülüğü

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde MOBİLYA FIRSAT’nın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda MOBİLYA FIRSAT ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

2.9.2Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

MOBİLYA FIRSAT ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. MOBİLYA FIRSAT tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

·Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction)

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

·Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Software)

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

·Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion)

MOBİLYA FIRSAT bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. MOBİLYA FIRSAT, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politika’nın 10. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. MOBİLYA FIRSAT tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

·Maskeleme (Masking)

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri

Setine dönüştürülmesi.

·Toplulaştırma (Aggregation)

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örnek: Çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

·Veri Türetme (Data Derivation)

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

·Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

2.10 BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ

MOBİLYA FIRSAT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve MOBİLYA FIRSAT, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir

2.10.1 Veri Sahibinin Hakları Ve Bu Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği HallerKişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

1.Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

2.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

3.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

4.Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

1.Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

2.Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

3.Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

4.Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemle Başvuru Formu ’nu doldurup imzalayarak MOBİLYA FIRSAT’ya iletebileceklerdir:

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD. TRUMP TOWER Daire No:405 Kapı No:12 ŞİŞLİ İSTANBUL Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD. TRUMP TOWER Daire No:405 Kapı No:12 ŞİŞLİ İSTANBUL Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Eposta yöntemi ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
KVKK ile ilgili genel bilgi almak için [email protected] adresine mail olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma HakkıKişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; MOBİLYA FIRSAT’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

2.10.2 MOBİLYA FIRSAT’nın Başvurulara Cevap Vermesi

Topluluk Şirketlerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların ilgili Topluluk Şirketine yapılması gerekmektedir. MOBİLYA FIRSAT’ya yalnızca MOBİLYA FIRSAT’nın KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, MOBİLYA FIRSAT’nın doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı ya da ilgili Topluluk Şirketi ile MOBİLYA FIRSAT arasındaki veri paylaşımının KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna veri transferi sayıldığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, ilgili Topluluk Şirketinin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların MOBİLYA FIRSAT’ya değil, ilgili Topluluk Şirketine yapılması gerekmektedir.

MOBİLYA FIRSAT’nın Başvurulara Cevap Verme Usulü ve SüresiKişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini MOBİLYA FIRSAT’ya iletmesi durumunda MOBİLYA FIRSAT talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, MOBİLYA FIRSAT tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

MOBİLYA FIRSAT’nın Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği BilgilerMOBİLYA FIRSAT, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. MOBİLYA FIRSAT, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

MOBİLYA FIRSAT’nın Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

MOBİLYA FIRSAT aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

1.Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

2.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

3.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

4.Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

5.Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

6.Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

7.Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

8.Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

10.Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

11.Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

2.11 BÖLÜM 11 – MOBİLYA FIRSAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

MOBİLYA FIRSAT, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikaların yanında MOBİLYA FIRSAT için de temel politikalar oluşturmaktadır. MOBİLYA FIRSAT içi politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve MOBİLYA FIRSAT’nın yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

2.12 BÖLÜM 12 – MOBİLYA FIRSAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

MOBİLYA FIRSAT tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının yürürlüğünü sağlamak için yönetişim yapısı kurmuştur. MOBİLYA FIRSAT bünyesinde işbu Politika ve bu Politika ’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları (Bkz. Bölüm 11) yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Komitesi ("Komite”) kurulmuştur. Bu Komite’nin görevleri aşağıda belirtilmektedir;

·Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

·Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması sağlamak.

·KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.

·Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda MOBİLYA FIRSAT içerisinde ve MOBİLYA FIRSAT’nın iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.

·MOBİLYA FIRSAT’nın kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak.

·Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak.

·Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak üzere görüşmek

·Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak MOBİLYA FIRSAT içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini değerlendirmek.

·KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek.

·Şirket üst yönetiminin ve veri sorumlusunu kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

2.13Tanımlar ve Kısaltmalar

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, çalışanlar ve çalışan adayları.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Örneğin, MOBİLYA FIRSAT’nın verilerini tutan bulut bilişim firması, talimatlar çerçevesinde arama yapan call-center firması vb.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. Örneğin, her bir tüzel kişilik.
Anayasa 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KVK Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Politika MOBİLYA FIRSAT Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Türk Ceza Kanunu 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.